KESIMPULAN

Kesimpulannya, pakaian solat bagi wanita tidak hanya terikat dengan memakai telekung yang sudah menjadi adat dan kebiasaan di Malaysia. Islam itu sendiri memberikan kemudahan dan kelonggaran bagi mereka untuk berpakaian selagimana ia tidak bercanggah dengan syarak.  Justeru, banyak perkara yang perlu diambil berat oleh kaum wanita berkenaan dengan solat bagi memastikan ibadat yang dilakukan oleh mereka diterima oleh Allah SWT.
 
BIBLIOGRAFI

Al-Quran
Al-Hadis
Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. 2011. Kitab Fikah Mazhab Syafie. Percetakan Salam: Kuala Lumpur.
Haji Hussain Haji Paris. 2002. Kepimpinan Kesempurnaan Sembahyang. Samasa Press: Sarawak.
Haji Shihabudin. 2005. Wanita Bertanya Ulama Menjawab. Jasmin Enterprise: Kuala Lumpur.
Haya Binti Mubarok Al-Barik. 1999. Ensiklopedia Wanita Muslimah. Kuala  Lumpur: Pustaka Syuhada.
Mu’ammal Hamidy, Imron & Umar Fanany. 1994.Terjemahan Nailul Authar. Victory Agensi: Malaysia.
Syeikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim. 2012. Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah. Selangor: Berlian Publications Sdn Bhd.
Wahbah Al-Zuhaili. . 1997. Fiqh & Perundangan Islam.  Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Wahbah Al-Zuhaili. 2010.  Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Darul Fikir: Jakarta.
 
INTERNET-Dorar.net. http://nashfesyen.blogspot.com/2013/10/mengenali-fabrik-chiffon-georgette-dan.html
 1. Wahbah Al-Zuhaili. . 1997. Fiqh & Perundangan Islam.  Selangor: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Jilid 1. m.s 610.
 2. Ibid. m.s 610.
 3. Ibid . m.s 598.
 4. Wahbah Al-Zuhaili. 2010.  Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Darul Fikir: Jakarta.  m.s 150.
 5. Fathul Bari syarah Sahih Muslim. m.s 3/162. Status Hadis: Sahih.
 6. Ibid.  m.s 601.
 7. Ibid. m.s 151.
 8. Mu’ammal Hamidy, Imron & Umar Fanany. 1994.Terjemahan Nailul Authar. Victory Agensi: Malaysia. Jilid 1. m.s 405-406.
 9. Diakses pada 4 April 2015.
 10. Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. m.s 2/226. Status Hadis: Mursal. Sunan Abi Daud. no. hadis: 4104
 11. Ibid. m.s 598-599.
 12. Ibid. m.s. 601-602.
 13. Ustaz Haji Shihabudin. 2005. Wanita Bertanya Ulama Menjawab. Jasmin Enterprise: Kuala Lumpur. M.S 88-89.
 14. Ibid. M.S 88.
 15. Sahih Bukha ri. M.S 812. Status Hadis: Sahih.
 16. Haji Hussain Haji Paris. 2002. Kepimpinan Kesempurnaan Sembahyang. Samasa Press: Sarawak. m.s 109.
 17. Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji. 2011. Kitab Fikah Mazhab Syafie. Percetakan Salam: Kuala Lumpur. m.s 65.
 18. Ibid. 196-197.
 19. Husein Abdul Hamid & Ulama Al-Azhar Al-Syarif. 2007. Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh Imam Al-Syafie. Perniagaan Jahabersa: Johor Bharu. m.s 22.

Cetak Emel