Pewarna Kuku Dan Wuduk

Soalan
:
Adakah wuduk dan mandi wajib dikira sah sekiranya terdapat pewarna kuku di kuku?

Jawapan:
Para ahli fiqah semua mazhab telah bersepakat mengatakan bahawa air wajib mengenai tubuh badan manusia tanpa ada apa-apa halangan semasa berwuduk dan mandi kecuali kerana darurat seperti luka yang tidak boleh terkena air. Sehubungan itu, mereka mengatakan perlu menyelati jari dan menggerakkan cincin sampai ke kulit. Dalil mereka ialah nas yang terdapat dalam beberapa buah hadith dan yang terkuat ialah hadith Laqid bin Sharah yang mengatakan: “Aku telah bertanya kepada Rasulullah S.A.W: ‘Khabarkanlah kepadaku tentang (cara) berwuduk.’ Baginda menjawab: ‘Sempurnakan wuduk (kamu) dan selati jari jemari serta sampaikan air ke dalam hidung kecuali ketika kamu berpuasa.’ Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan serta ditashihkan oleh at-Tirmizi.

Apa yang dapat disimpulkan dalam hal ini ialah, wajib menyampaikan air ke semua bahagian badan yang wajib dibasuh. Sesungguhnya terdapat penjelasan perkara ini di dalam kitab fiqah menurut mazhab yang empat: “Menjadi suatu yang disepakati oleh ulama’-ulama’ mazhab yang empat dalam pensyaratan kesahihan wuduk bahawa, tidak boleh adanya penghalang yang menegah air daripada sampai ke kulit seperti lilin, minyak, tepung dan lain-lain lagi seperti tahi mata dan kotoran yang beku terdapat di anggota badan.” Hal ini jelas menunjukkan bahawa pewarna kuku mempunyai bahan-bahan yang berminyak, maka ia mesti dihilangkan supaya air sampai ke bahagian anggota badan. Dalam hal ini, tidak ada keadaan yang boleh dikiaskan antara pewarna kuku dengan cincin di sisi Malikiyah. Di dalam kitab fiqah bagi mazhab-mazhab yang empat telah menyebutkan bahawa tidak perlu menggerakkan cincin yang ketat atau sempit yang menghalang air untuk sampai ke bahagian kulit, sekiranya cincin itu merupakan cincin yang halal. Adapun cincin sempit yang haram maka wajib digerak-gerakkan daripada kedudukannya. Sehubungan ini, ulama’- ulama’ masa kini berpendapat bahawa: “Dikiaskan pewarna kulit dengan keadaan cincin yang ketat adalah untuk mengatakan kedua-duanya dibolehkan. Tidak wajib menghilangkannya bagi menyampaikan air ke bahagian (kulit) bawahnya. Di samping itu tidak jelas apakah rahsia mereka yang membezakan antara cincin yang halal dengan cincin yang haram.” Terdapat dua kesimpulan penting iaitu:

Pertama:
Para ulama daripada Mazhab Maliki telah berkata: “Apabila ditanggalkan cincin sempit yang halal selepas selesai berwuduk atau mandi maka wajib membasuh bahagian kulit yang berada dibawahnya.”

Kedua:
Mengapakah dikiaskan pewarna kuku dengan cincin sedangkan antara keduanya sangat jauh berbeza dan tidak dikiaskan pula dengan minyak, lilin dan tepung sedangkan persamaan yang ada antara keduanya amat ketara? Ijma’ Fuqaha’ dalam hal ini berpendapat tidak sah wuduk dan mandi sekiranya ada penghalang kepada air tersebut. Ringkasnya Fuqaha’ Mazhab yang empat secara ijma’ telah mengatakan bahawa pewarna kuku itu menjadi penghalang daripada sahnya wuduk dan mandi. Ia mesti dihilangkan terlebih dahulu. Jika menggunakannya selepas wuduk atau mandi.

Hukum Cutex

Soalan:
Adakah boleh membuat cutex setelah berwuduk?

Jawapan:
Tidak ada halangan bagi orang yang ingin membuat cutex di kukunya setelah berwuduk. Tapi jika wuduknya batal, maka tidak boleh berwuduk menurut pandangan hukum syarak kecuali setelah dihilangkan cutex tersebut kerana ia menghalang sampainya air wuduk ke bahagian kuku.

PENUTUP


Kesimpulannya, inai adalah perhiasan bagi wanita sahaja. Hukum memakainya adalah harus, sunat dan dalam keadaan tertentu ia boleh menjadi makruh. Bagi wanita yang tidak bersuami menurut pendapat fuqaha’ mazhab Syafie ia adalah diharuskan selagi tidak menimbulkan fitnah. Pemakaian inai bagi lelaki adalah haram kecuali dalam keadaan tertentu bagi tujuan berubat dan sebagainya.

Justeru, adat bagi lelaki memakai inai ketika aqad nikah dan walimah adalah tidak selari dengan ajaran Islam dan ia mesti dihentikan. Begitu juga dengan isu mewarnakan rambut, ia diharuskan akan tetapi bahan pewarna yang digunakan itu mestilah mendapat kelulusan daripada pihak Jakim terlebih dahulu. Bagi wanita yang sudah bersuami hendaklah mendapat keizinan suaminya untuk mewarnakan rambut. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka isteri tidak harus melakukannya. Wallahu’alam.

BIBLIOGRAFI
 1. Al-Quran
 2. Al-Hadis
 3. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-suyuti. Ashbah wan Nazair fi Qawa’id Furu’ Fiqh As-Syafi’e. 2005. Beirut. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
 4. Dr Basri Bin Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari. 2007. Himpunan Fatwa-fatwa Semasa Daripada Zaman Salafus Soleh Sehingga Ke Zaman Ulama Masa Kini. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication
 5. Ghayatul maram fi takhrij al-ahadith halal dan haram oleh Yusuf Al-Qardhawi. m.s 105. Status hadis: sahih
 6. Hasanuddin Dollah. Lc H.Ribut Hasanuddin Batubara. Lc & H.Muhammad Zuhirsyan.Lc. 2008.”Fatwa-fatwa Kontemporari Syeikh Ali Jum’ah”. Kuala Lumpur. Berlian Publication Sdn. Bhd
 7. Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-‘Asqalani. 2012. “Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari”. Kaherah. Darul Al-Gaddil Jadid.
 8. Kamus Dewan Edisi Baru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. KH. Adib Bisri Musthofa. April 1993. “Tarjamah Shahih Muslim”. Semarang. CV. Asy Syifa Semarang
 9. Sayyid Muhammad Al-Gahrwi Syeikh Yaseer Mazih. 1998. “Kitabul Fiqh ‘ala Mazahib Arba’ah”. Beirut, Lubnan. Dar As-saqalain
 10. Syed Ahmad Semat. “Halal dan Haram Dalam Islam”. Singapura. Pustaka Islamiyah Pte Ltd.
 11. Syeikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim. 2009. “Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah”. Puchong: Berlian Publications Sdn Bhd.
 12. Syeikh Ahmad Semait. 1995. “Halal dan Haram Dalam Islam”. Pustaka Islamiyah Pte Ltd.
 13. Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Alu-Asy-Syaikh & Syaikh Abdullah Bin Humaid. 200 ”Wanita Bertanya Ulama Menjawab”. Kuala Lumpur. Berlian Publication
 14. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. 1997. “Soal Jawab Wanita Islam”. Kuala Lumpur: Perniagaan Rita.
 15. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. 1997. “Soal Jawab Wanita Islam”. Kuala Lumpur: Perniagaan Rita.
https://youtu.be/1IKyztRa6JQ
Diakses pada 10 April 2015. http://herba.berita1.com/pokok-inai-lawsonia-inermis
 1. n.a. “Kamus Dewan Edisi Baru”. 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. m.s 450.
 2. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar As-suyuti. Ashbah wan Nazair fi Qawa’id Furu’ Fiqh As-Syafi’e. 2005. Beirut. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah. Jil.1. m.s. 131.
 3. Sahih Ibnu Majah. M.s 2934. Status hadis: Sahih
 4. Syed Ahmad Semat. 1995. “Halal dan Haram Dalam Islam”. Singapura. Pustaka Islamiyah Pte Ltd. m.s 148
 5. Syeikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim. 2009. “Ensiklopedia Fiqah Wanita Muslimah”. Puchong: Berlian Publications Sdn Bhd. m.s. 314.
 6. KH. Adib Bisri Musthofa. April 1993. “Tarjamah Shahih Muslim”. Semarang. CV. Asy Syifa’ Semarang. m.s 898
 7. Abu Quhafah merupakan bapa kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq
 8. Syeikh Ahmad Semait. 1995. “Halal dan Haram Dalam Islam”. Singapura. Pustaka Islamiyah Pte Ltd. m.s 149
 9. Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al-‘Asqalani. 2012. “Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari”. Kaherah. Darul Al-Gaddil Jadid. Jil.5. m.s ***
 10. Majma’ Zawaid. M.s 5/163. Status hadis: Sahih
 11. Syed Ahmad Semat. 1995. “Halal dan Haram Dalam Islam”. Singapura. Pustaka Islamiyah Pte Ltd. m.s 149
 12. http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?dt=0402&pg=ba_02.htm&sec=Bicara_Agama&y=2010. Diakses pada 15 April 2015.
 13. Majmuk. m.s 4/469. Status hadis: sahih
 14. Sahih Bukhari. m.s 5897. Status hadis: sahih
 15. Sahih an-Nasai’e. m.s 5097. Status hadis: sahih
 16. Sahih Nasa’ie. m.s 5104. Status hadis: sahih
 17. m.s 4031. Status hadis: sahih

Cetak Emel